Enrolment period ระยะเวลาในการเรียน

การตั้งค่านี้เป็นการกำหนดว่านักเรียนใช้เวลาเรียนในรายวิชานี้ได้กี่วันนับตั้งแต่ตอนที่ลงเรียนในรายวิชานี้

ถ้าตั้งค่านี้ไว้จะเมื่อครบกำหนดนักเรียนจะถูกตัดออกจากรายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ สะดวกสำหรับการเรียนที่มีวิชาต่อเนื่องทำให้ไม่ต้องกำหนดเวลาเริ่มเรียนและเิลิกเรียนที่ตายตัว

ถ้าไม่ไ้ด้กำหนดค่านี้ไว้จะมีผลทำให้นักเรียนยังอยู่ในรายวิชาแม้ว่าจะหมดเวลาเรียนไปแล้ว ต้องไปเอานักเรียนออกจากรายวิชานั้นเอง หรือใช้ "clean-up function" ที่ใช้สำหรับถอดนักเรียนที่ไม่้เรียนออกจากรายวิชา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น