โหมดการแบ่งกลุ่ม

สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นสามแบบ :

  • No groups ไม่มีการแบ่งกลุ่ม - ทุกคนอยู่รวมกันในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว
  • Separate groups แยกกลุ่มกัน - คนในกลุ่มจะสามารถมองเห็นกันเอง แต่จะไม่เห็นคนที่อยู่ในกลุ่มอื่น
  • Visible groups กลุ่มที่มองเห็น - คนแต่ละกลุ่มทำงานอยู่ในกลุ่มของตัวเอง แต่สามารถมองเห็นคนกลุ่มอื่น ๆได้

การแบ่งกลุ่มกำหนดได้สองระดับ

1. Course level ระดับรายวิชา
การแบ่งระดับรายวิชาเป็นค่าตั้งต้นของกิจกรรมทั้งหมดในรายวิชานั้น

2. Activity level ระดับกิจกรรม
ในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนกลุ่ม สามารถกำหนดการแบ่งกลุ่มเองได้ ถ้ารายวิชาตั้งค่าไว้ " force group mode" การกำหนดค่าสำหรับแต่ละกิจกรรมจะไม่ทำงาน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น