Initial Page Name for wiki

ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อให้หน้าแรก คุณสามารถกำหนดได้ที่นี่ ชื่อนี้จะเป็นชื่อของหน้าแรกของ wiki และทุก instance ที่สร้างขึ้นใหม่ภายใต้ wiki นี้

ถ้าทิ้ง field นี้ว่างไว้ หน้าแรกจะปรากฎเป็นชื่อ wiki จนกว่าคุณจะเลือก หน้าหนึ่งใน "initial page" field

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น